Ði Ðâu Cho Thiê´p Theo Cùng (Hu’o’ng Lan)

Ði Ðâu Cho Thiê´p Theo Cùng (Hu’o’ng Lan)
is a song by
Pham Duy
it was released on
(Pham Duy II) Ky Niêm