Ðang Nho / (Trinh Công So’n)Tu’o’ng Ràng Ðã Quên

Ðang Nho / (Trinh Công So’n)Tu’o’ng Ràng Ðã Quên
is a song by
Various
it was released on
Phôi Pha (Ðôc Tâú Hác Tiêu)