Ðang Nho / (Trinh Công So’n)Phôi Pha

Ðang Nho / (Trinh Công So’n)Phôi Pha
is a song by
Various
it was released on
Phôi Pha (Ðôc Tâú Hác Tiêu)